Friday, October 1, 2010

01 Chou
02 Hai Kinoko no Mori, Samayoi Sakana
03 MAZOCHI - Sangatsu ni mita yume no saikousei -
04 Tseppeshi, taberu
05 Kiss me snow
06 sukimanohoshi
07 nankyoku
08 Kyoukai pool
09 kuroi stukai to shikinegai
10 da-gi-e
11 Digital Lolita Demonstration
12 LEMPICKA
13 Daikei
14 mimizuku
15 Shikosahoko
16 Japanese Lo-rez carameltown
17 Taikanshiki zenya
18 Glitter Torou Pen
19 Downer beautiful song
20 gimmick of heavy metal
21 hent*i saishuu page

Part 1
Part 2
Part 3
Part 4
Part 5
Part 6
Part 7

credit : visual  yume-rin

0 Comments:

Post a Comment